Impact and Importance of Placing the Product and Brand in Film (2024)

Related Papers

Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam

Primjena jestivih filmova i prevlaka u proizvodnji sira

Irena Barukčić

Jestivi se filmovi i premazi sve više koriste u proizvodnji sireva zbog zahtjeva potrošača za prirodnim i ekološki prihvatljivim pakovinama. U radu je prikazano što su jestivi filmovi i prevlake, od kojih se materijala mogu proizvoditi i koje prednosti nude pri proizvodnji sira. Materijali koji pokazuju veliki potencijal za moguću komercijalnu proizvodnju u budućnosti su galaktomanani, kitozan, škrob, alginati i proteini sirutke. Jestivi filmovi i prevlake od navedenih materijala mogu produljiti rok trajanja sira te poboljšati kvalitetu sira, a pružaju i mogućnost ugradnje antimikrobnih sredstava koja djeluju kao dodatna zaštita protiv mikroorganizama uzročnika kvarenja sira.

View PDF

Tehnika

Analysis of the relationship between corporate identity, image and reputation of the company

2021 •

Milovan Vuković

For a long time, corporate identity, corporate image and corporate reputation have been studied from a number of academic perspectives, due to their intangibility and their significant role in gaining an organization's competitive advantages. Recent business circ*mstances (for example, the economic downturn due to the Covid-19 pandemy) bring new challenges for companies and their long-term survival. The aim of this paper is to review the constructs of corporate identity, corporate image and corporate reputation, and, thus, to remove or reduce the misunderstanding of the three constructs in the relevant literature. After a thorough theoretical review, some influential conceptual models were examined, pointing out the role of communication in the whole process of corporate marketing.

View PDF

Reklamna slika i suvremena moda

2021 •

Anamaria Cvitković

U ovom diplomskom radu istražit će se značenje i funkcija reklamne slike u suvremenoj modi polazeći od obrata Barthesove retorike slike izvedene u njegovoj semiologiji koja je bila temelj za shvaćanje mode druge polovine 20. stoljeća. Odnos mode i reklamne modne fotografije iziskuje spoznajno teoretski pomak spram onih paradigmi slike koji su nužni za razumijevanje medijske konstrukcije stvarnosti (Flusserova tehnička slika i Boehmova „ikonička razlika”). Pritom će se pokazati kako se od tradicionalnog pristupa reklamnoj slici u modnim časopisima težište preusmjerava na platforme društvenih mreža, na kojima se ne samo nastavlja vizualno komuniciranje kao reklamna strategija „brandova”, već se uvelike mijenja način reprezentacije mode na taj način da sama slika modi daje novo značenje u interakciji s korisnicima i subjektima/akterima čitavog modnog procesa kao kulturalnoga događaja kojim se uspostavljaju novi identiteti

View PDF

Uloga internetskog oglašavanja u poslovanju na primjeru izdavačke industrije

2021 •

Dorotea Benšić

Internetsko oglašavanje danas je vrlo popularno jer se detaljno usredotočuje na kupca. Ovaj tip oglašavanja može pružiti oglase s vrlo personaliziranom porukom vezanom uz korisnikovo poslovanje te omogućuje usko ciljanje korisnikovih kupaca. Današnji su kupci prisutni na mnogim platformama koje internet pruža. Stoga, kako bi se na kraju izvršila kupnja, vrlo je bitno da ih oglasi prate u procesu prepoznavanja određenog proizvoda po svim platformama koje oni koriste. Internetsko oglašavanje mnogo je ekonomičniji i isplativiji način oglašavanja. Mali iznosi novaca mogu doseći veliki broj ciljanih osoba. To je glavna stavka koja razlikuje internetsko oglašavanje od klasičnog, a ujedno i njegova glavna prednost. Druge prednosti internetskog oglašavanja su još i mogućnosti mjerenja i konverzije postignute uloženim novcem. Internetsko oglašavanje oglašivačima pruža uvide u najviše podataka o kupcima nego bilo koja druga vrsta oglašavanja. Osim navedenih, ključna u internetskom oglašavanju...

View PDF

Marketing putem društvenih mreža na primjeru marke “Kiehl’s”

2021 •

Mia Petrovic

Marketing je posebna vrsta ljudske djelatnosti fokusirana na analiziranje i zadovoljavanje ljudskih potreba. Glavni cilj marketinga je gospodarenje tržištem i samom potražnjom u svrhu ostvarivanja što veće dobiti. Internet marketing možemo definirati kao upotreba interneta u svrhu maksimiziranja profita. Društvene mreže su dosta nove na internetu, te su se jako brzo proširile među ljudskom populacijom. Društveni mediji omogućuje tvrtkama razgovore sa svojom klijentelom, a istodobno i redovitim ljudima. Marketing društvenih medija postao je vruća je tema za tvrtke. Omogućuje tvrtkama da uspostave komunikacijski kanal sa svojim klijentima, plasiraju svoje proizvode, izgrade kapital marke i povećaju vjernost klijenata. Primjenjivanje društvenih mreža u zadnjem desetljeću ušlo je u praksu poslovanja poduzeća. Prilikom ulaska na samo tržište bitno je stvoriti taktiku nastupa na društvenim mrežama i što više se istaknuti s obzirom na konkurenciju. U nastavku rada promatra se primjena mark...

View PDF

Marketing

Observation method in marketing research

2017 •

Milovan Vuković

View PDF

Ekološko Obilježavanje Kao Kriterij Za Registraciju I Zaštitu Robne Marke

2013 •

Marina Simin

View PDF

Marketing

Western Balkans consumers' attitudes toward food labeling

2012 •

Žaklina Stojanović

View PDF

Ekonomska Misao I Praksa

Utjecaj Zadovoljstva Zaposlenika Na Kvalitetu Proizvoda I Usluga U Hotelskom Poduzeću

2012 •

Jasmina Sladoljev

View PDF

Marketing

Marketing management in culture and arts

Dragoljub Raduski

View PDF
Impact and Importance of Placing the Product and Brand in Film (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 5909

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.